Algemene voorwaarden

De onderneming MB equipment, gevestigd te Willemstad, ingeschreven met KVK nummer 147953, hier vertegenwoordigd door Marvin Bogaert, in de hoedanigheid van zaakvoerder, die ondertekent;

Artikel 1: Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van MB Equipment van toepassing. De huurder verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van MB Equipment. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder dan wel (mede)bestuurder zijn aangeduid mogen het voertuig besturen. Het besturen van het voertuig is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie door middel van een rijbewijs en een paspoort verplicht. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als huurder is vermeld in de huurovereenkomst. De huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het voertuig besturen c.q. gebruiken.

Artikel 2: De huurperiode die is vastgelegd bij de definitieve reservering is bindend voor partijen. De reservering is definitief vanaf het moment dat de verhuurder de aanbetaling dan wel de eerste termijn van de huur heeft ontvangen. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals overeengekomen bij de definitieve reservering. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor een huurder te weigeren zonder opgave van redenen. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, is de huurder de volledige huursom verschuldigd. De huurder verplicht zich de afgesproken huursom te betalen, ook al wordt de auto later opgehaald of eerder ingeleverd.

Artikel 3: De huurder wordt geacht de auto in goede staat te hebben ontvangen. MB Equipment als verhuurder wordt geacht de auto in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking van de verhuurder te stellen in dezelfde staat als waarin deze is aanvaard. Indien het voertuig op de dag van inlevering niet in correcte staat, dat wil zeggen voorzien van alle sleutels, documenten en andere zaken levert, is MB Equipment gerechtigd de huur van de auto door te belasten tot het moment dat alle zaken volledig zijn ingeleverd bij MB Equipment. Huurder machtigt hierbij de verhuurder of een nader door deze aangewezen persoon om het voertuig te openen waar het voertuig zich ook wel bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig stellen.

Artikel 4: De huurder dient voor aanvang van de huur de totale huursom, waaronder inbegrepen de borgsom, betaald te hebben. Indien er sprake is van lange termijn verhuur, dient de huurder de eerste huurtermijn, alsmede de borgsom, voor aanvang van de huur betaald te hebben. Indien de huurder de huurtermijnen niet op tijd voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en contractuele rente ad 10% verschuldigd.

Artikel 5: Het huren van een auto geschiedt op eigen risico. De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan de huurder, derden en/of goederen ontstaan gedurende de huurperiode. De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke vorm van schade aan de huurder, derden en/of goederen ontstaan gedurende de huurperiode. De huurder vrijwaart MB Equipment voor alle boetes, bekeuringen, sancties en andere maatregelen die aan verhuurder worden opgelegd ter zake gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittende gepleegde strafbare feiten. Boetes, bekeuringen, sancties en andere maatregelen en daaruit voorvloeiende kosten, waaronder, doch niet beperkt tot administratiekosten van

MB Equipment en/of derden, komen uitsluitend voor rekening van de huurder.

Artikel 6: De huurder dient met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt. De huurder draagt er zorg voor dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. “De aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals kosten voor brandstof, reiniging en parkeren zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. De huurder mag het voertuig niet verhuren. De huurder mag het voertuig niet gebruiken voor rijles. De huurder mag met het voertuig geen wedstrijden houden. De huurder mag het voertuig niet gebruiken voor commercieel personenvervoer. De huurder mag het voertuig niet gebruiken om strafbare feiten mee te (doen) plegen. De huurder mag het voertuigniet gebruiken voor het vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke dan wel verboden stoffen. Indien de huurder schade of defecten
waarneemt, is het de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of defecten dan wel vermindering van de verkeersveiligheid. De huurder is verplicht zo spoedig mogelijk melding te maken van kenbare en waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig. De huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden. De huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels. Huurder verplicht zich om uitsluitend op verharde wegen te rijden. Het is verboden alcohol en/of verdovende middelen en/of medicijnen te gebruiken tijdens of voor de rit die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden. Wanneer de bestuurder ten tijde van een schadeveroorzakend feit onder invloed is van alcohol en/of verdovende middelen en/of medicijnen die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden, is de huurder aansprakelijk voor deze schade en zal de volledige schade op de huurder worden verhaald.

Artikel 6a: De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die is ontstaan door een aan hem toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Wanneer schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6, dan wel door onverantwoord rijgedrag, opzettelijk handelen of nalaten, aan opzet grenzende roekeloosheid, grove nalatigheid of grove schuld van de huurder (waaronder begrepen indien de bestuurder onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen en/of medicijnen die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden een aanrijding en/of ongeluk heeft veroorzaakt), wordt de gehele schade op de huurder verhaald. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de verzekeraar onderzoek te laten instellen bij een vermeende overtreding of overtredingen van de in dit artikel genoemde uitsluitingen. Bij politie- en/of getuige verklaringen, opgave van CRS of anderszins juridisch aanvaardbare bewijslast die duiden op een tekortkoming zijdens de huurder, is huurder integraal aansprakelijk voor schade aan derden alsmede aan de schade aan het gehuurde.

Artikel 7: Huurder dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om de auto voor regulier onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal tijdig gedaan worden zodat de huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij een huurperiode van een maand of korter, is de huurder niet verplicht het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.

Artikel 8: De auto’s van MB Equipment zijn verzekerd door middel van een W.A. en aanvullende casco dekking (door MB Equipment) met een maximale WA dekking van NAF 150.000. De huurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst akkoord met deze verzekeringsdekking en de verzekeringsvoorwaarden. Per schadegeval geldt er een eigen risico van EUR 500 / NAF 1000. Schade boven de WA dekking van NAF 150.000 wordt volledig verhaald op de huurder, die verhuurder in het geval van schade vrijwaart voor alle kosten. De huurder erkent aansprakelijk te zijn voor alle ontstane schade aan het gehuurde, ongeacht of deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, onvoorzichtigheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde. Glasschade en/of breuk, lekke banden, schade aan velgen c.q. wieldoppen, alsmede interieurschade zijn uitgesloten van iedere dekking en zullen volledig voor rekening komen van de huurder. Schade die op grond van de polisvoorwaarden niet wordt vergoed door de verzekeraar, wordt in totaliteit op de huurder verhaald.

Artikel 9: De huurder is verplicht bij het parkeren de auto te allen tijde op slot te zetten. Het voertuig mag nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten als het voertuig niet op slot staat. De huurder is aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet op slot zetten van het voertuig.

Artikel 10: De huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of de schade is ontstaan door handelen of nalaten van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ingevuld te worden door de Curaçao Road Service (199). De auto mag na het ongeval niet worden verplaatst van de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Indien niet aan het bovenstaande is voldaan, vervalt al het recht op schadevergoeding van de verzekeraar en zal de gehele schade door de huurder betaald dienen te worden. Bij diefstal dan wel vermissing zal aan de huurder het eigen risico ter waarde van NAF 1.000 in rekening worden gebracht. In geval van diefstal dient de huurder de sleutel van de auto te overhandigen aan de verhuurder. Wanneer de huurder de sleutel niet kan overleggen, zal de dagwaarde van de auto op de huurder verhaald worden. Bij het niet-onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van het eigen risico maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 11: Bij autopech gedurende de huurperiode buiten schuld van de huurder, zorgt MB Equipment ervoor dat het voertuig binnen 7 werkdagen wordt gerepareerd. Vanaf het moment dat er een melding is gemaakt bij het noodnummer, gaat de hersteltijd in. Indien reparatie niet mogelijk is, dan biedt MB Equipment zo mogelijk vervangend vervoer aan. De huurder hee geen recht op vervangend vervoer indien de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6, dan wel door onverantwoord rijgedrag, opzettelijk handelen of nalaten, aan opzet grenzenderoeke- loosheid, grove nalatigheid of grove schuld van de huurder (waaronder begrepen indien de bestuurder onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen en/of medicijnen die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden een aanrijding en/of ongeluk hee veroorzaakt). Mochten bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn om wat voor reden dan ook, dan biedt MB Equipment restitutie van de huursom aan voor elke niet-genoten dag.

Artikel 12: Indien het voertuig vroegtijdig wordt ingeleverd, blijft de huurder de volledig overeengekomen huursom verschuldigd aan de verhuurder. Er wordt geen restitutie van de overeengekomen huursom gegeven. Bij tijdsoverschrijding zonder dat MB Equipment hiervan op de hoogte is gesteld, worden de uren naar rato doorberekend. Indien het voertuig niet op de overeengekomen datum wordt opgehaald is Klashorst Verhuurbedrijf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van de waarborgsom.

Artikel 13: MB Equipment behoudt zich het recht voor om onder bepaalde omstandigheden, waar onder uitdrukkelijk begrepen weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren. Dit zal onder meer gedaan worden als de veiligheid van de huurder in gevaar dreigt te komen, en is geheel ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 14: Bij het sluiten van de huurovereenkomst betaalt de huurder een waarborgsom van EUR 500 / NAF 1000 (max. 2 bestuurders) en EUR 750 / NAF 1500 bij 3 of 4 bestuurders die, mits er geen schade is, terugbetaald wordt door de verhuurder. De waarborgsom kan contant of per bankoverschrijving voldaan worden. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de waarborgsom te verrekenen. Het eigen risico per schadegeval is vastgesteld op EUR 750 / NAF 1500. MB Equipment inventariseert in geval van schade hoe hoog de schadevergoeding aan de verhuurder is. Het eventueel resterende deel van de borg dat na aftrek van de schadevergoeding overblijft, ontvangt de huurder contant of per bankoverschrijving terug. Wanneer

vastgesteld is dat er geen schade is, ontvangt de huurder de volledige waarborgsom terug. Wanneer blijkt dat er geen schade is aan het gehuurde, ontvangt de huurder contant of per bankoverschrijving de volledige waarborgsom terug.

Artikel 15: De huurder zal als een goed beheerder het gehuurde verzorgen. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van de huursom. Bij lange termijn verhuur, dient de huurder de binnen en buitenkant van het gehuurde maandelijks te laten wassen. In geval van lange termijn verhuur dient de huurder bij de maandelijkse controle een bon van de autowas te overleggen, waaruit blijkt dat het voertuig in de desbetreffende maand door een autowas is gewassen. De huurder dient het voertuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van de verplichting het voertuig schoon in te leveren, zal de verhuurder een minimumbedrag van NAF 150 in rekening brengen.

Artikel 16: Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd door MB Equipment te Curaçao. Op de relatie tussen huurder en verhuurder is het recht van Curaçao van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter te Curaçao. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Curaçao worden voorgelegd. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor het maken van een reservering.

Wagenpark

Mocht er onverhoopt een technisch probleem zijn of u heeft een
lekke band, dan helpen wij u 24 uur per dag weer op weg